Soupis sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce:

archiv úřední desky 2015
archiv úřední desky 2014
archiv úřední desky 2013
archiv úřední desky 2012
archiv úřední desky 2011

archiv úřední desky 2010

archiv úřední desky 2009

archiv úřední desky 2008

archiv úřední desky 2007

archiv úřední desky 2006

 
Archív úřední desky 2015 Datum zveřejnění: Zveřejnění do data:
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.11.2015
16.12.2015 14.3.2016
Rozhodnutí o odvolání účastníků řízení k „Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650“   9.12.2015 18.1.2016
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se koná 16.12.2015   4.12.2015 17.12.2015
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce - část střechy a půdy 1.12.2015 21.12.2015
Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2016.pdf 27.11.2015 17.12.2015
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Libiš - jednotlivé díly dle grafické přílohy z pozemku p. č. 409/2 10.11.2015 30.11.2015 
Oznámení o pokračování řízení a rozeslání doplněné Bezpečnostní zprávy k vyjádření
Bezpečnostní zpráva_Neratovice_2015
Předložení BZ na KÚSK + vypořádání připomínek
 
16.10.2015 30.11.2015
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu rekonstrukce chodníku a VO ul. Mělnická na pozemku parc. č. 801/1
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správy majetku
 
7.10.2015 2.11.2015
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce, pozemek p.č.409/2
Vydal: Obec Libiš
 
7.10.2015 2.11.2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Libiš
Darovací smlouva s příkazem ze dne 22.6.2015.pdf
Smlouva o poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu areálu, a činnost TJ Sokol Libiš v roce 2015 ze dne 5.1.2015.pdf
30.9.2015 29.9.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2015 pro SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Libiš
Smlouva o poskytnutí účelového finančního neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Libiš ze dne 27.01.2015.pdf
30.9.2015 29.9.2018
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Městu Neratovice na zajištění provozu Domu kněžny Emmy 23.3.2015 22.3.2018
Oznámení o výběrovém řízení čís. SHMS/106/2015 na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k. ú. Libiš
Příloha: Katastrální mapa
15.9.2015 2.11.2015
Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce, pozemek p.č.409/2
Vydal: Obec Libiš
 
15.9.2015 7.10.2015
ČEZ - Upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
 
10.9.2015 24.11.2015
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat  21.9.2015 8.9.2015 22.9.2015
VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ A ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ve věci „schválení Manipulačního řádu vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650“ 4.8.2015 3.9.2015
Odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Sč. kraje ze dne 29. 6..2015 - VD ORLÍK 4.8.2015 3.9.2015
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2015
3.9.2015 4.1.2016
Rozhodnutí o umístění stavby Komunikace ul. U Zahrádek, Libiš
Vydal: MĚÚ Neratovice, stavební odbor, Č.j.: MěÚN/35047/2015
28.7.2015 3.9.2015
Veřejná vyhláška (zveřejnění návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy a výzva k uplatnění připomínek) 16.7.2015 3.9.2015
Dražební vyhláška č.j. 144 EX 32148/14-51 14.7.2015 3.8.2015
Manipulační řád vodního díla Orlík na významném vodním toku Vltava v ř. km 144,650
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, Č.j.: 046058/2015/KUSK
29.6.2015 20.7.2015
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Rekonstrukce chodníku a VO ul. Mělnická, Libiš
Vydal: MĚÚ Neratovice, odbor správy majetku, č.j.: MěÚN/33811/2015
26.6.2015 28.7.2015
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 29. 6. 2015 18.6.2015 1.7.2015
Návrh Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2014.
10.6.2015 1.7.2015
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – dopis
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.5.2015
2.6.2015 3.9.2015
Dražební vyhláška - č.j. 030 EX 37259/13-75 29.5.2015 16.6.2015
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ žadatele Obec Libiš, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Komunikace v ul. U Zahrádek, Libiš

Vydal: MěÚ Neratovice, Č.j.: MěÚN/25943/2015
28.5.2015 16.6.2015
Veřejná vyhláška - Stanovení změny záplavového území Labe na území Středočeského kraje.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, Číslo jednací: 073794/2015/KUSK
28.5.2015 16.6.2015
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 25.5.2015 13.5.2015 26.5.2015
Usnesení "Komunikace ul. U Zahrádek, Libiš"
Vydal: MĚÚ Neratovice,
Č.j.: MěÚN/21825/2015
5.5.2015 26.5.2015

 

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí. 30.4.2015 2.6.2015
ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu: Stavební úpravy komunikace ulice Dělnická, Libiš 29.4.2015 26.5.2015

 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
15.4.2015 29.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
15.4.2015 29.7.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a o možnosti uplatnění připomínek ve
věci: Schválení manipulačního řádu pro Vodní dílo Orlík

Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje, Číslo jednací: 052026/2015/KUSK
8.4.2015 29.4.2015
MZE – Veřejná vyhláška, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.
návrh OOP NPP Dunaje.pdf
návrh OOP NPP Labe.pdf
návrh OOP NPP Odry.pdf
Seznam obcí v povodí Dunaje.pdf
Seznam obcí v povodí Labe.pdf
Seznam obcí v povodí Odry.pdf

Vydal: Ministerstvo zemědělství
 
2.4.2015 23.6.2015
Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy týkajícího se změny stanovení  záplavového území vodního toku Labe na území Středočeského kraje (říční km 826,613 až 935,713) 20.3.2015 8.4.2015
KONKURS NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY Mateřské školy Chorušice 18.3.2015 21.4.2015
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 409-2 dílu 26, v k.ú. Libiš 17.3.2015 13.4.2015
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Stavební úpravy komunikace ulice Dělnická, LIbiš"
Vydal: MĚÚ Neratovice, odbor správy majetku
11.3.2015 31.3.2015
Oznámení – zahájení územního řízení – Komunikace v ul. U Zahrádek, Libiš 9.3.2015 31.3.2015

 

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 16.3.2015 4.3.2015 17.3.2015
Nařízení Města Mělníka č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 3.3.2015 3.8.2015

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "Stavební úpravy komunikace ulice Nová, LIbiš"
Vydal: MěÚ Neratovice, odbor správy majetku
19.2.2015 11.3.2015

 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - dopis
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2015
18.2.2015 2.6.2015
Záměr pronájmu p.p.č.339+329+335-2
záměr pronájmu p.p.č.339+329+335-2 - grafická část
18.2.2015 9.3.2015
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Libiš. 10.2.2015 6.3.2015
Obecně závazná vyhláška obce Libiš č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Libiš.
Tato OZV zrušuje OZV č. 4/2001
10.2.2015 6.3.2015
Veřejná vyhláška - oznámení o místě uložení písemností vydaných Obecním úřadem v Libiši pro pana Jaroslava Svobodu. 10.2.2015 18.2.2015
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat dne 9. 2. 2015 29.1.2015 11.2. 2015
Upozornění k dani z nemovitých věcí pro rok 2015
Ceny pozemků a koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2015.
20.1.2015 2.6.2015
Oznámení o zahájení řízení a zaslání aktualizace bezpečnostní zprávy pro objekt "Železniční provoz Neratovice", provozovatel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Vydal Krajský úřad Středočeského kraje
19.1.2015 2.3.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe" 6.1.2015 6.2.2015
18.12.2014
Základní škola a mateřská škola Úžice přijme pedagoga pro 1. stupeň.
Podmínkou znalost AJ, hra na klávesy, nástup 1. 1. 2015, Stručný životopis posílejte na zs.uzice@seznam.cz
18.12.2014 18.2.2015
Státní pozemkový úřad - Oznámení k vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek v KoPÚ Obříství. 10.12.2014 6.1.2015
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libiš, které se bude konat 18.12.2014 9.12.2014 6.1.2015
Návrh rozpočtu obce Libiš na rok 2015 2.12.2014 11.2. 2015
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě - aktualizovaný k 1.10.2014
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam
Informace pro veřejnost

Dopis
5.11.2014 18.2.2015
Oznámení o prodeji silničních betonových panelů.
Vydal: Obec Libiš
24.9.2014 2.6.2015
 
 

INFORMACE
Ú
řední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu. Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).