SDH Libiš

Sbor dobrovolných hasičů Libiš (SDH Libiš) byl založen 31. srpna 1897, kdy se sešlo 20 libišských občanů, neznámo na čí popud, aby ustanovili sbor dobrovolných hasičů, který by chránil majetek občanů proti požárům a živelným pohromám. Tyto základní úkoly plnil po celou dobu svého trvání a pracuje na jejich zajištění i pro budoucnost.

Dnes je sbor součástí organizace SH ČMS (Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska), největší české organizace sdružující dobrovolné hasiče.

SDH v Libiši je jedním z největších na okrese Mělník. Má 147 členů (stav k 10.2021), z toho 59 je mladších 18 let. Ne všichni členové jsou aktivní, někteří členové jsou vzhledem ke svému věku jen členy přispívajícími.

SDH najdete na několika místech v Libiši. Sídlem je hasičská zbrojnice na Libušině náměstí, která ještě nedávno sloužila i jako základna výjezdové jednotky a někteří ji možná pamatují jako hasičskou hospodu. Tuto budovu se postupně snažíme zvelebovat, aby nám i do budoucna sloužila jako klubovna a zázemí pro některé kulturní akce, které pro občany pořádáme.

Dále obýváme horní patro zdravotního střediska v ulici Štechova, které nám obec propůjčila pro potřeby mladých hasičů. Zde máme drobnou rekonstrukci za sebou. Naše hasičská mládež zde má zázemí pro své dovednostní tréninky pro případ deštivého či chladného počasí.

Současná základna výjezdové jednotky je v nově vybudované hasičské zbrojnici v ulici Jiskrova. Primárním účelem této budovy v majetku obce Libiš je poskytnout zázemí pro členy výjezdové jednotky a jejich techniku. Nachází se zde v prvé řadě automobilová stříkačka, vybavení pro boj s přírodními živly a například šatna. Vzhledem k umístění budovy na hranici sportovního areálu TJ Sokol Libiš využíváme jejich zázemí i při trénincích mladých i velkých hasičů a pro organizaci sportovních akcí našeho sboru.

Činnost SDH Libiš se skládá ze 4 základních úkolů:

  1. Represe
  2. Prevence a práce s mládeží
  3. Sportovní činnost
  4. Kulturní činnost

Represe

Represivní část je reprezentována výjezdovou jednotkou, a kterou na základě zákona o bezpečnosti v obcích zřídil obecní úřad v Libiši. Výjezdová jednotka (ve zkratce VJSDH) je organizační složkou obce Libiš, nicméně všichni její členové jsou zároveň členy SDH Libiš. Aktuální počet hasičů zařazených ve výjezdu je 11, ale stále pracujeme na výcviku nových členů pro omlazení naší jednotky.

Základní úlohou VJSDH je chránit zdraví a životy lidí a zvířat a ochrana majetku. Zasahuje u rozmanitého spektra živelních i mimořádných událostí. Často jsou to požáry, ale i dopravní nehody, záplavy, následky silných bouří a větrů a podobně.

VJSDH Libiš je zařazena jako JPO-V (jednotka požární ochrany – V). To znamená, že je primárně určena pro zásahy na území obce Libiš. Na rozkaz dispečera HSZ pak zasahuje v blízkém okolí. V případě vyhlášení poplachu máme maximálně 10 minut na kompletní zajištění výjezdu (doprava na hasičskou zbrojnici, oblečení do zásahových obleků, příprava techniky a opuštění hasičské zbrojnice).

Ke svolávání členů VJSDH se využívá moderní systém Fireport. Prostřednictvím mobilní aplikace dispečer HZS nahlásí místo události, její popis a on-line sleduje, kteří členi se připojí k výjezdu.

Pro zajištění bezpečnosti členů VJSDH jsou nutná jejich pravidelná školení a cvičení. Zároveň také jejich péče o svěřený majetek, tak, aby byl vždy připraven k ostrému zásahu.

Výjezdová jednotka nyní disponuje dvěma CAS (cisternová automobilová stříkačka).

TATRA 148 CAS32 – je starší vozidlo pojmenované Kazi, uveze zmenšené družstvo o velikosti 3+1 hasiče, 6600 litrů vody a příslušné vybavení pro zásahy u požárů. Maximální výkon čerpadla je 3200 litrů vody za minutu.

TATRA 815 CAS40 – naše novější cisterna nese název Teta. Vozidlo obdržela VJSDH darem od profesionálních podnikových hasičů z podniku Spolana v září 2021. Aktuálně s ním jako jednotka cvičí a připravuje ho pro zařazení do ostrého výjezdu. Tato cisterna uveze také posádku o velikosti zmenšeného družstva 3+1 hasič. Zároveň uveze 8200 litrů vody a 800 litrů pěnidla. Maximální výkon čerpadla je 4000 litrů za minutu.

FORD CUSTOM DA – náš nejnovější přírůstek v podobě dopravního automobilu ponese po požehnání jméno Libuše. Vozidlo jsme získali s přispěním dotací od Středočeského kraje a generálního ředitelství HZS v prosinci 2021. Vozidlo je určeno k rychlé přepravě hasičů a prostředků na místo zásahu především technických zásahů. Budete ho tak vídat u likvidace následků větru, silných dešťů či u zásahů s poskytováním první pomoci.

Kromě toho disponuje jednotka také vybavením pro výjezdy k jinému typu zásahů. Mezi základní patří motorové pily, čerpadla, obleky pro likvidaci rojů bodavého hmyzu či základní vyprošťovací vybavení.

V průběhu posledních let se výjezdová jednotka intenzivně věnovala, kromě své běžné činnosti, také ochraně obyvatel v rámci pandemie SARS-COV-2.

Prevence

Hlavním úkolem prevence je předcházet škodám na zdraví a majetku.

Zde se příkladně mísí činnosti SDH Libiš a VJSDH. SDH připravuje naši mládež na nenadálé situace a učí je, jak se v takových situacích zachovat. Zároveň vychovává novou generaci členů VJSDH. Výjezdová jednotka v rámci prevence zajišťuje kontrolu například protipovodňových opatření v obci. Dále zajišťuje provozuschopnost vybavení pro boj s přírodními živly. Pravidelně kontrolují koryto Libišské strouhy, protipovodňové klapky a zajišťují potřebné vybavení pro případ povodní a záplav ve spolupráci s Protipovodňovou komisí obce.

Mezi nejviditelnější aktivity posledních měsíců byl Den bezpečí, který výjezdová jednotka ve spolupráci s komisí Prevence a kriminality obce Libiš spolupořádala pro žáky naší základní školy.

 

Práce s mládeží

Vedoucí mládeže, kterých je nyní 8, se věnují celkem 59 mladým hasičům. Vedoucí mládeže jsou všichni proškoleni a mají zkoušky minimálně úrovně III.

Sportovní kroužek mladých hasičů je rozdělený podle věkových kategorií od nejmenších 3letých dětí po dorost do věku 18 let. Tréninky se konají pravidelně každý týden, přičemž kategorie starších má 2 tréninky v týdnu.

Mládež reprezentuje náš sbor a obec Libiš pod značkou Lišáci.

Mladí hasiči jsou připravováni jak fyzicky, tak dovednostně. Hasičský sport je velmi technický a má mnoho rozličných soutěží.

Lišáci se účastní:

Celostátní hra Plamen, která se skládá z několika kol. V rámci ní musí hasiči prokázat nejen svou fyzičku, ale i dovednosti v orientaci v mapě a prostředí, zdravovědu a první pomoc, vázání uzlů a například využití technických prostředků.

Požární útoky jsou asi nejznámější hasičskou soutěží. Hasiči zde musí v nejkratším možném čase zapojit kompletní dopravní vedení vody a nastříkat na terč předepsané množství vody.

Železný hasič junior nebo-li TFA junior (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije) je soutěž založená SDH Libiš ve spolupráci s SDH Veltrusy v roce 2018. V rámci ní se koná několik závodů na celém okrese Mělník. Pro závodníky je připravena trať s mnoha překážkami s hasičskou tématikou. Závodník ji musí překonat v co nejkratším čase v „zásahovém oděvu“ včetně atrapy dýchacího přístroje.

Kromě účasti na soutěžích jako sbor několik soutěží pro mládež také organizuje. Přijít fandit můžete pravidelně na Libišské závody Železný hasič junior, Floriánkovo uzlování a Libišský čtyřboj.

Pro hasičskou mládež se vedoucí snaží připravovat i stmelovací akce. Každoročně tak vyráží na putovní výlet, začátek prázdnin se nese v duchu soustředění, slavnostní náladu si naše mládež užívá na vyhlášení nejlepších hasičů SDH Libiš. 

Sportovní činnost

Hasičskému sportu se věnují i naši dospělí členi. V SDH Libiš máme dvě závodní družstva pro závody v požárním útoku.

Ženy nás reprezentují pod názvem Motýlci.

Muži nás reprezentují pod značkou Badmen.

Sportovci z SDH Libiš se účastní závodů v požárních útocích v první řadě na území okresu Mělník. Jeden ze závodů, Memoriál Milana Frýdla, sami pořádají.

Jednotlivci se zároveň účastní i závodů Železný hasič, který důkladně prověřuje fyzickou zdatnost závodníků.

Kulturní činnost

Jedním ze základních úkolů SDH Libiš je pečovat o kulturní obohacení života v obci. V průběhu roku pořádáme mnoho akcí a snažíme se dle našich aktuálních možností jejich portfolio rozšiřovat.

Potkávat se tak můžeme na:

  1. tradičním březnovém Hasičském bálu
  2. čarodějnicích
  3. předprázdninovém gurmánském Gulášobraní
  4. ve spolupráci s TJ Sokol Libiš na Halloween po česku, aneb nebojte se lesa nic
  5. prvním ročníku Libišského pekla, které se otevře v předvečer svátku sv. Mikuláše v prosinci

V roce 2022 zároveň oslavíme výročí 125 let našeho založení, které bude spojené s řadou doprovodných programů.

Budete-li mít zájem nás kontaktovat, nebo se dozvědět více o aktualitách v našem sboru, sportovních výsledcích i dalších informacích, můžete využít naši FB stránku nebo nás navštívit na nových webových stránkách.

Máte-li chuť se podívat na digitalizovanou podobu naší nejstarší kroniky, můžete listovat na stránkách státního archivu: https://ebadatelna.soapraha.cz/a/892/8

FB – https://www.facebook.com/sdhlibis

SDH Libiš – https://sdhlibis.hasicovo.cz/

Poslední aktualizace: