Informace dle z.106/1999 Sb.

 GDPR – gpdr.pdf 


1. Název – Obec Libiš


2. Starostka – Mgr. Pavlína Komeštiková3. Organizační struktura
Starostka Obce – Mgr. Pavlína Komeštiková
Místostarosta Obce – Marcel Eder

 

Rada Obce

Mgr. Pavlína Komeštíková

Marcel Eder

Jan Horčic

Vladimír Liebezeit

Tomáš Štěpán

Zastupitelé Obce

Marcel Eder

Ing. Aleš Goldšmíd

Jan Horčic

Miloslav Kohout

Mgr. Pavlína Komeštíková

Vladimír Liebezeit

Zdeněk Mráz

Zdeněk Mráz ml.

Ivo Pazdera

Tomáš Štěpán

Dalimil Tachecí

Luděk Tauš

Miloš Trédl

Antonín Vetešník

Alena Vítek Kaulová

Finanční výbor

předseda
     

Tomáš Štěpán                 

Členové
       

Mgr. David Eisner

Alena Kovaříková

Michal Němec

Josef Vaniš

Kontrolní výbor

Předseda –     Jan Horčic                  

Členové -        Mgr. David Eisner

                       Alena Kovaříková

                       Michal Němec

                      Josef Vaniš


Komise sociální

Předsedkyně – Alena Vítek Kaulová

členové -          Jana Bubeníčková

                         Mgr. Věra Nová

                         Jaroslava Vetešníková

                         Zdeňka Zahradníková


Komise kulturní

Předseda –       Ivo Pazdera

Členové –         Marta Doležalová

                        Jaroslava Holinová 

                      Jana Holubová

                      Mgr. Jaroslav Kužel

                      Mgr. Miroslava Provazníková

                      Václav Svoboda


Komise pořádková

Předseda -      Dalimil Tachecí

Členové –         Miloslav Kohout 

                        Zdeněk Mráz ml.

                        Ivo Pazdera 

                        Michal Pazdera


Povodňová komise

Předsedkyně – Mgr. Pavlína Komeštiková

Členové -        Marta Doležalová

                       Marcel Eder

                       Jaroslav Janda st.

                       Václav Němec

                       Ivo Pazdera

                       Vladimír Šerák

                       Josef Štangl

                       David Zygmund


Komise prevence kriminality

Zástupce –  Mgr. Pavel Fogl

předseda –     Mgr. Pavlína Komeštíková

Členové –        Mgr. Karla Baťhová

                      Lucie Hájková

                      Bc. Marta Doležalová

                      Filip Mírek

                      Ing. Linda Štětková Horňáková

za Policii ČR:   Mgr. Markéta Johnová

Nezařazení zastupitelé

Ing.Aleš Goldšmíd

Zdeněk Mráz

Luděk Tauš

Miloš Trédl

Antonín Vetešník


 

4. Kontaktní spojení –

tel. číslo – 315 682 748

Fax. – 315 687 553

info@libis.cz

ID datové schránky je x5bbgnv


 

5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

číslo účtu: 473 166 043 / 0300 ČSOB


 

6. Identifikační číslo organizace(IČ)     00 66 22 41


 

7.Daňové identifikační číslo (DIČ):    CZ00662241


 

8.Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Program rozvoje obce Libiš 2008 – 2015


 

9. Žádosti o informace

(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

Obecní úřad Libiš,

Mělnická 579,

277 11 Libiš

tel. 315 682 748, fax 315 687 553

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

 

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádosti, stížnosti, návrhy, podmět, či jiné doznání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

 

Příjem pomocí Internetu.


 

11. Opravné prostředky 

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

 

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad  Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš

 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.


 

12. Formuláře

(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš, ostatní na pověřeném úřadě města Neratovice.


 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(popisy postupů pro řešení životních situací)

 

Základní údaje pro potřeby krizového plánu a řešení mimořádných událostí

(popisy postupů pro řešení životních situací) 


 

14. Nejdůležitější předpisy

(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš


 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

ceník před schválením


 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2021:

Žádost o informace ze dne 1.11.2021

Odpověď na žádost Příloha – žádost o informace ze dne 1.11.2021ze dne 1.11.2021

Příloha 01 – Výpis z RES-Obec Libiš

Příloha 02 – Ocenění vodohospodářského majetku – Libiš – VKLAD

Příloha 03 – Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů-emisní ážio

Příloha 04 – Sdělení VKM a.s. – poměrový koeficient pro rok 2021

Příloha 05 – Orientační mapa

Příloha 06 – Výpis z KN částečný-LV č. 10001 k.ú. Libiš

Příloha 07 – Oprávnění MSpr ČR pro znaleckou kancelář Česká znalecká, a.s.

znalecky_posudek

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019:

19–12–02_DOMISTAV


 

17. Seznam organizací

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec Libiš je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

 

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů

velitel: Josef Sláma

zástupce: David Zygmund

členové: Václav Barcal, Pavel Hlava, Jaroslav Janda, Jiří Janda, , Miroslav Krátký, Michal Malík

 

Mateřská škola Libiš

Základní škola Libiš

Obecní knihovna Libiš

 

poznámka:

Ke stažení
Poslední aktualizace: