Informace dle z.106/1999 Sb.

 GDPR – gpdr.pdf (obsah dokumentu se aktualizuje) 


1. Název – Obec Libiš

2. Starostka – Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS.


3. Organizační struktura
Starostka Obce – Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS.
Místostarostka Obce – Jaroslava Holinová

 

Rada Obce

Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS.

Jaroslava Holinová

Vratislava Vobrubová

Zdeněk Mráz st.

Mgr. David Eisner

Zastupitelé Obce

Mgr. David Eisner

Jaroslav Hádek

Pavel Havel

Jaroslava Holinová

Jana Holubová

Jan Horčic

Mgr. Pavlína Komeštíková

Filip Kriml

Vladimír Liebezeit

Zdeněk Mráz st.

Zdeněk Mráz ml.

MUDr. Tomáš Raukner

Bc. Pavla Ryšlavá

Bc. Michal Štětka

Vratislava Vobrubová

Finanční výbor

předseda

Vratislava Vobrubová                 

členové

Bc. Pavla Ryšlavá

Hana Bártová

MUDr. Tomáš Raukner

Gabriela Jínová

Kontrolní výbor

předseda

Mgr. David Eisner                 

členové

Pavel Havel

Jan Horčic

Marek Ryšlavý

Jaroslav Hádek

Komise sociální

předseda

Ladislava Zygmundová

členové

Jana Bubeníčková

Monika Hádková

Martina Mrózová

Mgr. Věra Nová

Jaroslava Vetešníková

Zdeňka Zahradníková

Komise kulturní

předseda

Jana Holubová

členové

Jaroslav Hádek

Lucie Hájková

Jaroslava Holinová

Gabriela Jínová

Mgr. Jaroslav Kužel

Mgr. Milena Provazníková

Bc. Michal Štětka

Komise pořádková

předseda

Pavel Havel

členové

Miroslav Kohout

Zdeněk Mráz ml.

Bc. Tomáš Vobořil

Komise povodňová

předseda

Mgr. Pavlína Komeštíková, DiS.

členové

Bc. Marta Doležalová

Jaroslav Janda st.

Václav Němec

Vladimír Šerák

Bc. Michal Štětka

David Zygmund

Komise stavební

předseda

Zdeněk Mráz st.

členové

Ing. Magdalena Bártová

Jaroslava Holinová

Jiří Šťastný

Vladimír Vávra

Komise prevence kriminality

předseda

 

členové

 

 

za Policii ČR:   Mgr. Markéta Johnová

Nezařazení zastupitelé

 

Obsah bodu č. 3 se aktualizuje


 

4. Kontaktní spojení

tel.: 315 687 553, 315 682 748, 315 688 556, 315 688 655, 605 262 959 

mob.: 602 147 423

info@libis.cz

ID datové schránky je x5bbgnv


 

5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

číslo účtu: 473 166 043 / 0300 ČSOB


 

6. Identifikační číslo organizace(IČ)     00662241

 

7.Daňové identifikační číslo (DIČ)    CZ00662241

 

8.Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Program rozvoje obce Libiš 2008 – 2015


 

9. Žádosti o informace

(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

Obecní úřad Libiš,

Mělnická 579,

277 11 Libiš

tel. 315 682 748

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu


 

10. Příjem žádostí a dalších podání

(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

 

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádosti, stížnosti, návrhy, podmět, či jiné doznání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

 

Příjem pomocí Internetu.


 

11. Opravné prostředky 

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

 

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad  Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš

 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.


 

12. Formuláře

(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš, ostatní na pověřeném úřadě města Neratovice.


 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(popisy postupů pro řešení životních situací)

 

Základní údaje pro potřeby krizového plánu a řešení mimořádných událostí

(popisy postupů pro řešení životních situací) 


 

14. Nejdůležitější předpisy

(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Libiš, Mělnická 579, 277 11 Libiš


 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

ceník před schválením


 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2023:  

Žádost o poskytnutí informace – 15.8.2023

Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2021:

Žádost o informace ze dne 1.11.2021

Odpověď na žádost Příloha – žádost o informace ze dne 1.11.2021ze dne 1.11.2021

Příloha 01 – Výpis z RES-Obec Libiš

Příloha 02 – Ocenění vodohospodářského majetku – Libiš – VKLAD

Příloha 03 – Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů-emisní ážio

Příloha 04 – Sdělení VKM a.s. – poměrový koeficient pro rok 2021

Příloha 05 – Orientační mapa

Příloha 06 – Výpis z KN částečný-LV č. 10001 k.ú. Libiš

Příloha 07 – Oprávnění MSpr ČR pro znaleckou kancelář Česká znalecká, a.s.

znalecky_posudek

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019:

19–12–02_DOMISTAV


 

17. Seznam organizací

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Obec Libiš je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

 

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů

velitel: David Zygmund

zástupce: Josef Sláma

členové: Jakub Janda, Jaroslav Janda, Jaroslav Janda ml., Jiří Janda, Michal Kadlec, Jiří Kopačka, Jan Šťastný, Michal Štětka

 

Mateřská škola Libiš

Základní škola Libiš

Obecní knihovna Libiš

 

poznámka:

Poslední aktualizace: